Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2001 r.

Uchwała Nr XXVII/213/01 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie akceptacji treści  porozumienia z Miastem  Kalisz - miastem  na prawach Powiatu na wykonywanie przez Powiatowy Urząd  Pracy w Kaliszu zadań kontrolnych z zakresu przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu  i przeciwdziałaniu  bezrobociu (Dz.U. Nr 25, poz. 128 z 1997 r. ze zm.)

Uchwała Nr XXVIII/215/01 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 27  lutego 2001 r.  w sprawie organizacji kształcenia  specjalnego w Powiecie Pleszewskim (zmieniona Uchwałą Nr  XXXI/232/01 z dn. 25.05.2001) 

Uchwała Nr XXVIII/216/01  Rady  Powiatu  Pleszewskiego  z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy  Powiatowym  Urzędem  Pracy w Pleszewie a Gminą Gołuchów,  dotyczącego zorganizowania w siedzibie Gminy, stanowiska ds. przyjmowania oświadczeń  o gotowości  do podjęcia  pracy, składanych  przez bezrobotnych tej Gminy

Uchwała Nr  XXIX/221/01 Rady Powiatu  w Pleszewie z dnia  29 marca 2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla szkół  niepublicznych   o uprawnieniach   szkół publicznych (Traci moc Uchwałą Nr XI/77/07 z dnia 25.10.2007)

Uchwała Nr XXIX/226/01 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie  ustanowienia herbu  i flagi  Powiatu Pleszewskiego, łańcuchów dla Przewodniczącego Rady  Powiatu  i Starosty Pleszewskiego oraz innych  insygniów Powiatu

 

Uchwała Nr XXXI/232/01 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 25 maja 2001 r.  w sprawie  zmiany Uchwały  Nr  XXVIII/215/01 Rady Powiatu  w Pleszewie z dnia 27 lutego 2001 r. o organizacji  kształcenia specjalnego w Powiecie  Pleszewskim (zmiana Uchwałą: Nr XLIV/320/02 z dn.29.08.2002, Uchwałą VI/40/11 z dn. 22.06.2011 )

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/232/01

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.232/01

Uchwała Nr XXXI/234/01 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady   Powiatu w  Pleszewie  z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr  XXXIII/250/01 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 28 sierpnia 2001 r.  w sprawie zmiany  Uchwały Nr IV/16/99 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie  uchwalenia Statutu   Powiatu   Pleszewskiego  (orzeczenie nieważności uchwały Nr NK - I - 091/161/2001 z dn. 27.09.2001)

Uchwała Nr XXXIV/255/01 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 27  września  2001 r. w sprawie  zasad wynajmu lokali  mieszkalnych  stanowiących   własność  powiatu  pleszewskiego  oraz jednostek  orgnizacyjnych  powiatu (zmiana Uchwałą Nr II/11/06 z dnia 18.12.2006 r.) 

Uchwała  Nr  XXXIV/256/01 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia 27  września 2001 r.  w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXI/155/2000 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 sierpnia 2000 r.  w sprawie zasad  wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych  składników wynagradzania,  a także wysokości    i  szczegółowe   zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku mieszkaniowego (straciła moc Uchwałą Nr XVII/195/05 z dn. 24.02.2005)

Uchwała Nr XXXV/259/01 Rady Powiatu  w Pleszewie z dnia 30 października  2001 r. w sprawie  zmiany  Uchwały Nr  Iv/16/99 Rady Powiatu  w Pleszewie z dnia 12 stycznia 1000 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr XXXVII/271/01 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych  szkól ponadgimnazjalnych  tworzonych  z dniem  1 września 2002 r. (traci moc Uchwałą Nr XXXI/203/13 z dn. 09.112.2013)