Uchwały Rady Powiatu - III kadencja 2008 r.

Uchwała nr XV/99/08 Rady Powiatuw Pleszewie z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/93/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28.12.2007 r. o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr XV/100/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: utworzenia przez Powiat Pleszewski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Pleszewskie Centrum Medyczne" Sp. z.o.o.

Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2008 długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.225.200 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XVI/102/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, zbywania i nabywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Uchwała Nr XVI/103 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2008 r.

Uchwała Nr XVI/104/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2007 r. Zarządowi Powiatu w Pleszewie 

Uchwała Nr XVII/106/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pleszewie, ul. Poznańska 36
Uchwała Nr XVII/106/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dn.22.04.2008r
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 22.04.2008r.

Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: założenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pleszewie, ul. Poznańska 36
Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 22.04.2008r.
Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XVII/107/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dn.22.04.2008r.

Uchwała Nr XVII/108/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/242/01 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad dotyczących  czasu pracy nauczycieli  szkół  i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych  przez Radę Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr XVII/109/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Lepsza Praca

Uchwała Nr XVII/110/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: realizacji projektu  współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu  Społecznego "Pośrednik"

Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/110/08 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 22 kwietnia 2008 r.  w sprawie realizacji projektu  "Pośrednik" wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 maja 2008 r.  w sprawie:  ustalenia najniższego   wynagrodzenia zasadniczego  i wartości  jednego punktu dla pracowników zatrudnionych  w jednostkach  organizacyjnych  Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli organu  prowadzącego do składu  komisji  konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

Uchwała Nr XVIII/115/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie: zmiany  nazwy schroniska: "Powiatowe Schronisko Młodzieżowe" na "Szkolne Schronisko Młodzieżowe" i włączenia w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie: akceptacji porozumienia zawartego w dniu  13 maja 2008 r. pomiędzy  Powiatem  Pleszewskim a Gminami  Powiatu  Pleszewskiego w celu realizacji  przedsięwzięcia pn. "Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta"
Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Powiatu w  Pleszewie z dn. 30.05.2008 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 30.05.2008 r.

Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: powierzenia Gminie Czermin zadania inwestycyjnego  polegającego na  wykonaniu chodnika przy  drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m.  Pieruszyce dł. ok. 350 mb.

Uchwała Nr XIX/119/08 Rady Powiatu w  Pleszewie,  z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Pleszewie za rok 2007
Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie  ograniczenia używania jednostek  pływających  na zbiorniku   wodnym  "Gołuchów"

Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie  sprostowania uchwały Nr X/73/07 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 27 września 2007 r.   w sprawie  wyrażenia zgody   na zbycie   z powiatowego zasobu nieruchomości  działki niezabudowanej  oznaczonej  nr 23/2  o pow. 0,9200ha położonej  w Marszewie gmina Pleszew

Uchwała Nr XX/122/08 Rady Powiatu  w Pleszewie z dnia  29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp.  z o.o. zabudowanej  nieruchomości  położonej  w Pleszewie obejmującej działki nr 223/28, 223/30, 223/32, 225/1 (ark. mapy 17) i 3047/2 (ark. mapy 18), obręb Miasto  Pleszew

Uchwała Nr XX/123/08 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 sierpnia 2008 r.  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego  do składu   komisji  konkursowej  dla wyłonienia kandydata na stanowisko  dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego    im. St.. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr XX/124/08 Rady  Powiatu w  Pleszewie  z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie realizacji projektu "Wspieranie  rozwoju dziecka  poprzez nowoczesne  metody  pracy   z uczniem   o szczególnych   potrzebach edukacyjnych".

Uchwała Nr XXI/126/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r.  w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/08 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, zbywania  i nabywania  udziałów i akcji  spółek  prawa handlowego

Uchwała Nr XXI/127/08 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 września 2008 r.  w sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania finansowego   Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Społecznej w  Pleszewie  za okres od 01 stycznia do 30 kwietnia 2008 r.
 

Uchwała XXI/128/08 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego  Zarządu   Powiatu w Pleszewie - Starosty  Pleszewskiego

Uchwała Nr XXII/130/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie delegowania Radnych do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Uchwała Nr XXII/131/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/103/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  w Powiecie Pleszewskim w 2008 r.

Uchwała Nr XXII/132/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2008 r.  w sprawie zaopiniowania  projektu   uchwały  Rady  Powiatu  Krotoszyńskiego w sprawie  przekształcenia  oddziału   dla przewlekle chorych  z pododdziałem   pielęgnacyjno  - opiekuńczym w Koźminie Wlkp. SPZOZ w Krotoszynie w oddział rehabilitacyjny z pododdziałem   rehabilitacji neurologicznej

Uchwała Nr  XXII/133/08 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 29 października 2008 r.  w sprawie   nadania statutu Domowi  Pomocy Społecznej w  Pleszewie  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/133/08 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dn. 29.10.2008

Uchwała Nr XXIII/134/08 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia  10 listopada 2008 r.  w sprawie  ustalenia  pomocy finansowej  w 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/135/08 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie  realizacji  w 2009 roku inwestycji pn. "Przebudowa ciągu dróg  powiatowych  nr 5288P  i nr 4333P Pleszew - Bronów  - Krzywosądów/ na odcinkach: Taczanów  - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów/

Uchwała Nr XXIV/136/08 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 28 listopada 2008 r.  w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej  na 2009 r.

Uchwała Nr XXV/138/08 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie  wydatków, które  nie wygasają z  upływem roku budżetowego 2008

Uchwała Nr  XXV/139/08 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 30   grudnia 2008 r. w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Powiatowego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w  Pleszewie

Uchwała Nr  XXV/140/08 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVI/103/08 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości  środków finansowych Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepęłnosprawnych przypadających na realizację określonych  zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej   osób  niepełnosprawnych  w Powiecie  Pleszewskim w 2008 r.

Uchwała Nr XXV/141/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  30 grudnia 2008 r.  w sprawie  uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego  Starostwa Powiatowego w  Pleszewie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXV/141/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego   Starostwa Powiatowego w   Pleszewie  - schemat organizacyjny 

Uchwała Nr XXV/142/08 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie zmiany  Uchwały Nr I/8/06 Rady  Powiatu w  Pleszewie z  dnia  27  listopada 2006 r. w sprawie zasad powołania Komisji Rady, ich liczby, rodzaju  oraz określenia  ich stanu liczbowego

Uchwała Nr  XXV/143/08 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr I/9/06 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie  powołania stałych    i doraźnych  Komisji   Rady, określenia  ich  składu osobowego oraz zakresu  ich zadań

Uchwała Nr XXV/144/08 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  zatwierdzenia  planów pracy  stałych  Komisji  Rady  Powiatu w Pleszewie  na  2009 rok

Uchwała  Nr XXV/145/08 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy stałych  Komisji  Rady  Powiatu w Pleszewie