Uchwały Rady Powiatu 2009

Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Powiatu   w Pleszewie  z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie  przyjęcia "Programu  Współpracy   Powiatu   Pleszewskiego  z organizacjami  pozarządowymi   oraz innymi   podmiotami   działającymi  w sferze  działalności pożytku publicznego 

Uchwała Nr  XXVI/148/09 Rady  Powiatu w  Pleszewie z  dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie  ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe  zasady  przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych   składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy  sposób obliczania  wynagrodzenia  za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw,  a także  wysokość i   szczegółowe   zasady  przyznawania  i wypłacania   dodatku   mieszkaniowego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego  do uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Powiatu w Plesezwie z  dn. 30 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXVII/149/09 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia  20 marca 2009 r. w sprawie zobowiązania Zarządu  Powiatu  w Pleszewie  do  przejęcia  nieruchomości położonej w obrębie Pleszówka, oznaczonej  jako działki  nr 237/6, 237/8, 237/10 pod budowę  ciagu  pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej  relacji Brzezie  - Janków,

Uchwała Nr XXVII/150/09 Rady  Powiatu  w  Pleszewie  z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie  ustalenia wysokości  środków  finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przypadających  na realizację  określonych zadań z zakresu  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych w Powiecie  Pleszewskim  w 2009 r.

Uchwała Nr XXVII/151/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Pleszewskiego na lata 2009 - 2013

Uchwała Nr XXVII/152/09 Rady  Powiatu  w  Pleszewie  z dnia 20 marca  2009 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej  własność Powiatu  Pleszewskiego, oznaczonej jako działki nr 223/28, 223/30, 223/32, 225/1 (ark. mapy 17), 3047/2 (ark. mapy 18) o łącznej pow. 6,0263 ha, obręb miasto Pleszew, poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do  Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie  Sp. z o.o. w zamian za objęcie przez Powiat  Pleszewski  udziałów w spółce

Uchwała Nr XXVII/154/09 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej

Uchwała Nr  XXVIII/155/09 Rady  Powiatu w  Pleszewie w sprawie  udzielenia absolutorium za 2008 r. dla Zarządu  Powiatu w  Pleszewie

Uchwała Nr XXVIII/156/09 Rady  Powiatu w Pleszewie w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVIII/116/08 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 30 maja 2008 r. o akceptacji porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminami Powiatu  Pleszewskiego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. "Szkolenia  pracowników JST z powiatu  pleszewskiego szansą na podniesienie standardu  obsługi klienta"

Uchwała Nr XXIX/157/09 Rady  Powiatu w Pleszewie  w sprawie  przyjęcia regulaminu  przyznawania i przekazywania  w roku szkolnym  2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych Powiatu  Pleszewskiego umożliwiających  uzyskanie  świadectwa  dojrzałości

Uchwała Nr XXX/160/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia  w roku budżetowym  2009  długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.715.200 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XXX/161/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 5 czerwca 2009 r.  w sprawie powierzenia Gminie Czermin zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie chodnika  przy drodze nr 4308P Grab - Pleszew w m. Czermin dł. ok. 400 mb

Uchwała Nr XXX/162/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 5 czerwca 2009 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/149/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 20 marca 2009 o zobowiązaniu Zarządu Powiatu  w Pleszewie do przyjęcia  nieruchomości położonej  w obrębie  Pleszówka , oznaczonej  jako działki 237/6, 237/8, 237/ 10 pod budowę  ciągu pieszo  - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej  relacji  Brzezie  - Janków

Uchwała Nr XXX/163/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia  5 czerwca 2009 r.  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego w sprawie  likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Jarocinie

Uchwała Nr XXXI/164/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie  realizacji inwestycji pod nazwą: "Centrum  Edukacji i Rehabilitacji  Społeczno - Zawodowej  Osób Niepełnosprawnych  w Pleszewie"

Uchwała Nr XXXI/165/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  Specjalnej  Nr 3 dla młodziezy  z upośledzeniem  umysłowym  w stopniu  lekkim  w Pleszewie

Uchwała Nr XXXI/166/09 Rady Powiatu w  Plesezwie z   dnia  26 czerwca  2009 r. w sprawie przekształcenia  Rodzinnego Domu Dziecka  z siedzibą  w Białobłotach   nr 79, 63 - 308  Gizałki

Uchwała Nr XXXI/167/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie  realizacji projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego

Uchwała Nr XXXI/168/09 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 26 czerwca 2009 r.  w sprawie  uchwalenia  Programu  promocji zatrudnienia oraz aktywizacji  lokalnego rynku  pracy w Powiecie  Pleszewskim  w latach 2009 - 2013

Uchwała Nr XXXI/169/09 Rady  Powiatu w  Pleszewie z  dnia  26 czerwca 2009 r. w sprawie  przyjęcia programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów zawierających azbest stosowanych   na terenie  powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr XXXI/170/09  Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr  XXXI/171/09 Rady  Powiatu w  Pleszewie   z dnia  26 czerwca  2009 r.  w sprawie  zmiany Statutu  Starostwa Powiatowego w  Pleszewie

Uchwała Nr XXXI/172/09 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr  XLIV/238/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.  o nadaniu  statutu Powiatowemu Centrum  Pomocy Rodzinie

Uchwała Nr  XXXI/173/09 Rady  Powiatu w  Pleszewie  z dnia 26 czerwca  2009 r. w sprawie  zmiany uchwały  Nr XLIV/286/06  Rady  Powiatu w Pleszewie z  dnia 29 czerwca  2006 r.  o nadaniu Statutu Zespołowi  Placówek  Opiekuńczo  - Wychowawczych  w Pleszewie

Uchwała Nr XXXI/174/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XLIV/285/06 Rady  Powiatu w  Pleszewie  z dnia 29 czerwca  2006 r.  o nadaniu statutu  Domowi Pomocy Społecznej w Fabianowie

Uchwała Nr XXXIII/175/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 września 2009r. w sprawie  realizacji inwestycji  pod nazwą: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca  - gr.z powiatem krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi  nr 4309P   Pleszew - Dobrzyca" 

Uchwała Nr XXXIII/177/09 Rady  Powiatu  w Pleszewie z dnia 28 września 2009 r.  w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy   Dobrzyca  w 2010 r.

Uchwała Nr XXXIII/178/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i  Gminy Pleszew w 2010 r.

Uchwała Nr XXXIII/179/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28  września 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu  godzin  pracy aptek  ogólnodostępnych  na terenie  powiatu  pleszewskiego

Załącznik Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXIII/179/09

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady  Powiatu w  Pleszewie  z  dnia  28 września 2009 r. w sprawie powołania komisji doraźnej  Rady  do rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXIV/182/09 Rady Powiatu  w Pleszewie  z dnia 27 października 2009r.  w sprawie  zaopiniowania  wniosku  Starosty  Pleszewskiego  o dofinansowanie  kosztów  utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków  Funduszu  Pracy  pozostajacych  w dyspozycji  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej

Uchwała Nr XXXIV/183/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXVII/150/09 z dnia 20 marca 2009 r.  w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przypadających  na realizację  określonych  zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej  osób  niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2009 roku

Uchwała Nr XXXIV/184/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2009 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rzoliczania  dotacji  z budżetu Powiatu  Pleszewskiego dla szkół  i placówek  niepublicznych  oraz trybu   i zakresu  kontroli  prawidłowości  ich wykorzystania

Uchwała Nr XXXIV/185/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 27  października 2009 r.  w sprawie realizacji  inwestycji pod nazwą: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim . Etap II: przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew (odcinek Grab  - Czermin)"

Uchwała  Nr XXXV/187/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy  Powiatu  Pleszewskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  działającymi  w sferze  działalności pozytku publicznego  w roku 2010"

Uchwała Nr XXXV/188/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia  27  listopada 2009 r. w sprawie wysokości  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  dróg powiatowych, których  zarządcą jest Zarząd Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr XXXV/189/09 Rady  Powiatu w  Pleszewie  z dnia  27   listopada 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy   i kontroli   Komisji Rewizyjnej  na 2010 rok

Uchwała  Nr XXXV/190/09 Rady  Powiatu  w Pleszewie  z dnia 27  listopada 2009 r.  w sprawie  rozpatrzenia skargi dotyczacej  zadań  realizowanych  przez Starostę Pleszewskiego

Uchwała Nr XXXVI/192/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/150/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości  środków  finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań  z zakresu  rehabilitacji  społecznej osób  niepełnosprawnych  w Powiecie  Pleszewskim w 2009  roku

Uchwała Nr XXXVI/193/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2009 roku  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw, a także wysokość  i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku  mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXVI/194/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku  Starosty Pleszewskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających  w dyspozycji Ministra Pracy  i Polityki Społecznej

Uchwała Nr XXXVI/195/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2010

Uchwała Nr XXXVI/196/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy  Rady  Powiatu w  Pleszewie na 2010 rok