Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja 2011 r.

Uchwała Nr III/19/11 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 28 lutego 2011

Uchwała Nr III/20/11 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/55/07 Rady Powiatu w Pleszewe z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospoarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011

Uchwała Nr III/21/11 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie- Starosty Pleszewkiego z dnia  28 lutego 2011

Uchwała Nr III/22/11 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok z  dnia 28 lutego 2011

Uchwała Nr III/23/11 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2011 z dnia 28 lutego 2011

Uchwała Nr III/24/11 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2011 z dnia 28 lutego 2011

Stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w systemie ratownictwa medycznego na terenie Wielkopolski

Uchwała Nr IV/26/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2011 roku

Uchwała  Nr IV/27/11 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej

Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie : ustalenia dla Starosty Pleszewskiego limitu kilometrów na używanie prywatnego pojazdu dla celów służbowych oraz limitu rozmów ze służbowego telefonu

Uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: uchylenia przepisów porządkowych regulujących sprawę używania widowiskowych materiałów pirotechnicznych na terenie powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr V/31/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane

Uchwała Nr V/32/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działka nr 221/21 o pow. 1016 m2, ark. mapy 17, położonej w Pleszewie przy ul. Poznańskiej

Uchwała Nr V/33/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: powierzenia Gminie Dobrzyca następujących zadań inwestycyjnych przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmincu, przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie, przebudowa chodnika przy ul. Jarocinskiej w Dobrzycy.

Uchwała Nr V/34/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: utworzenia Młodzieżowego Osrodka Wychowawczego w Marszewie

Uchwała Nr V/35/11 Rady Powiatu w Pleszewe z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie:zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr V/37/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 mja 2011 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków zatrudnienia radnego

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium za 2010 rok dla Zarządu Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr VI/40/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:  zmiany uchwały Nr XLIV/320/02 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i Szkół Specjalnych w Pleszewie Podstawowej Szkoły Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego i utworzenia z wyłączonych szkół Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz zmiany uchwały nr XXXI/232/01 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/215/01 Rady Powiatu w Pleszewie dnia 27 lutego 2001 r. o organizacji kształcenia specjalnego w Powiecie Pleszewskim.

Uchwała Nr VI/41/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:  ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/26/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2011 roku

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Słupeckiemu prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Uchwała nr VII/46/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/285/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Fabianowie

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29  października 2008 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Pleszewie

Uchwała Nr VII/48/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/283/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 roku o nadaniu statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/166/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przeksztalenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki

Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 sierpnia 2011 roku  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki  na realizację projektu pt. "Rewitalizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego  im. St. Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38" w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej  nr 4338P w m. Grodzisko"

Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Powiatu  w Pleszewie  z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Pleszewie do zatwierdzania projektów realizowanych  przez Powiatowy Urząd  Pracy w Pleszewie  wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  i Funduszu  Pracy

Uchwała Nr  VIII/53/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku  w sprawie: zmiany uchwały  Nr XLVI/244/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 listopada 2010  roku w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość  i szczegółowe zasady  przyznawania  i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały  Nr XXXII/242/01 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie  ustalenia zasad dotyczących czasu pracy  nauczycieli   szkół i placówek  oświatowo - wychowawczych prowadzonych  przez Radę Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku  w sprawie: zmiany Statutu Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr IX/57/11 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 4 października 2011 roku w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Gminie Gołuchów  w związku z nawałnicą jaka przeszła nad gminą  w dn. 5.09.2011

Uchwała Nr IX/58/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 4 października 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej  w 2012 roku  Gminie Gołuchów

Uchwała Nr  IX/59/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 4 października 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej  w 2012 roku Miastu  i Gminie Pleszew  

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 4 października 2011 roku w sprawie: Aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki  Odpadami Powiatu  Pleszewskiego na lata 2010 - 2013  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/11:
Program Ochrony Środowiska na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017
Plan Gospodarki Odpadami  na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014  - 2019
Program Ochrony Środowiska na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017
Plan Gospodarki odpadami na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr IX/61/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 4 października 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad dotyczących czasu  pracy  nauczycieli  szkół i placówek  oświatowo - wychowawczych  prowadzonych  przez Radę Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr X/62/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie  realizacji  projektu  wspólfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia "Rocznego Progamu  Współpracy  Powiatu Pleszewsiego z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie na rok 2012 "

Uchwała Nr XI/64/11 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 listopada 2011 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy  i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok  

Uchwała Nr XII/67/11  Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia sztandaru  Powiatu Pleszewskiego oraz zasad jego używania

Uchwała Nr XII/68/11 Rady  Powiatu  w Pleszewie  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia  woli  zmiany granic administracyjnych powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr XII/69/11 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  określenia zasad i tybu  przeprowadzania konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  powiatu pleszewskiego,

Uchwała Nr XII/70/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  zmiany Uchwały  Nr IV/26/11 z dnia 31 marca 2011 roku w srawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację  określonych zadań z zakresu   rehabilitacji  zawodowej   i społecznej  osób  niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim  w 2011 roku

Uchwała Nr XII/71/11 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego  Programu   Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie  oraz Ochrony   Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr XII/72/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku  w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz  niektórych  innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy, szczegółowy sposób   obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe  i godziny  doraźnych zastępstw  a także wysokość  i szczegółowe   zasady  przyznawania   i wypłacania  dodatku    mieszkaniowego

Uchwała Nr XII/73/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych  Komisji  Rady   Powiatu w  Pleszewie

Uchwała Nr XII/74/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Powiatu w Pleszewie na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/77/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr XIII/78/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIV/283/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. o nadaniu  statutu  Powiatowemu  Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Uchwała Nr XIII/79/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia  2012 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/166/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia  Rodzinnego Domu Dziecka  z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki  

Uchwała Nr XIII/80/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą  Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie  administracji rządowej