Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja 2012 r.

Uchwała nr XIII/75/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia  wieloletniej  prognozy  finansowej  Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr XIII/77/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  31 stycznia 2012 roku  w sprawie  ustalenia rozkładu   godzin  aptek  ogólnodostępnych  na terenie  powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr XII/78/12 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIV/23/06 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. o nadaniu  statutu PCPR w Pleszewie

Uchwała Nr XIII/79/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/166/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia  Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą  w Białoblotach  nr 79, 63-306 Gizałki

Uchwała nr XIV/81/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XIV/82/12 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia  27 lutego 2012 r. w sprawie  powołania komisji  doraźnej  Rady ds. finansowania szkół  i placówek  prowadzonych  przez  Powiat  Pleszewski

Uchwała Nr XV/83/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawiewstąpienia kandydata na radnego w skąłd  Rady  Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr XV/85/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  zmiany granic administracyjnych Gminy Czermin polegającej na włączeniu  do Gminy Czermin części obszaru sołectwa Sierszew - Sucha oraz wyłączeniu  z Gminy Czermin części  obszaru sołectwa Pieruchy i Pieruszyce pociagającej za sobą  zmianę  granic  administracyjnych  Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr XV/86/12 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 roku  w sprawie  szczegółowych  warunków  umorzenia w całości  lub części  łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia  od ustalenia  opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała Nr XV/87/12 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie  zasad udzielania dotacji celowych  dla osób  fizycznych  ze środków  budżetu   Powitau  Pleszewskiego  na inwestycje  z zakresu zakupu i montażu   kolektorów  słonecznych Stwierdzono nieważność uchwałą Nr 8/658/2012 Kolegium RIO w Poznaniu  z dn. 25.04.2012

Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia kierunków działań mających na celu racjonalizację  wydatków oświatowych

Uchwała Nr XVI/89/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju  Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 2012 - 2014

Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON  przypadających na realizację określonych zadań z zakresu  rehabilitacji  zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych  w Powiecie Pleszewskim  w 2012 r.

Uchwała Nr  XVI/91/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  26 kwietnia 2012 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr  I/7/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  2 grudnia 2010 r. w sprawie  powołania  Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego oraz określenia zasad jej działania

Uchwała Nr XVI/92 Rday  Powiatu w Pleszewie z dnia  26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania  stałych Komisji Rady, określenia ich składu osobowego  oraz  zakresu  ich zadań

Uchwała Nr XVII/93/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 maja 2012 rok w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Pleszewie  do podejmowania  czynności w zakresie  utworzenia  gimnazjum  dwujęzycznego w  Pleszewie Uchwała Nr XVIII/95/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2012 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem  na finansowanie inwestycji  pn. "Termomodernizacja obiektów  użyteczności  publicznej Powiatu  Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew"

Uchwała Nr XVIII/96/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat  i kosztów  związanych z usunięciem  i przechowywaniem pojazdów

Uchwała Nr XVIII/97/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji  celowych dla podmiotów  niezaliczonych  do sektora finansów  publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ze środków  budzetu  Powiatu  Pleszewskiego  na inwestycje  z zakresu  zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Uchwała Nr XVIII/98/12 Rady Powiatu  w Pleszewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  powołania Gimnazjum Dwujęzycznego  im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr XVIII/99/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/130/08 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 29  października 2008 r.  w sprawie delegowania  Radnych  do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Uchwała Nr  XVIII/100/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Pleszewie i zwolnienia z pełnienia obowiązków Pana Marka Szewczyka

Uchwała Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2012 r.  w sprawie wyboru  Członka Zarządu  Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr XIX/102/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu  osobowego oraz  określenia zasad jej działania

Uchwała Nr XIX/103/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: założenia zespołu szkół o nazwie: "Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica  w Pleszewie"

Uchwała Nr XIX/104/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości oplat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu plywającego

Uchwała Nr XIX/105/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku  w sprawie przyjęcia programu usuwania  azbestu  i wyrobów  zawierających azbest  stosowanych  na terenie  powiatu  pleszewskiego

Uchwała Nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XIX/107/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku  w sprawie zmiany  Uchwały Nr I/9/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania  stałych Komisji Rady, określenia ich składu osobowego oraz zakresu  ich zadań

Uchwała Nr XIX/108/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 roku  w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu   za 2011 rok

Uchwała Nr XIX/109/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie  udzielenia absolutorium  dla Zarządu  Powiatu w Pleszewie za 2011 rok

Uchwała Nr XX/111/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała Nr XX/112/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pt. "Rewitalizacja budynku  Liceum i Gimnazjum  im. St. Staszica  w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38" w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XX/113/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 września 2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność Powiatu  Pleszewskiego, oznaczonej  jako działka  nr 46/10 o pow. 1,5508 ha, ark. mapy 3 obręb  Nowa Wieś, gmina Pleszew

Uchwała Nr XX/114/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej  wlasność Powiatu  Pleszewskiego, oznaczonej  jako działki nr 2976/2 i 3047/4 o łącznej pow.  2331 m2, ark. mapy 18, obręb miasto Pleszew, poprzez wniesienie jako  wkładu  niepieniężnego (aportu) do Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp.  z o.o. w zamian za objęcie przez Powiat  Pleszewski udziałów w spółce

Uchwała Nr XX/115/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie  zasad udzielania dotacji  z budżetu Powiatu  Pleszewskiego  dla kół łowieckich za odstrzał lisów i jenotów  w ramach  "Programu  regulującego  populację lisa w obwodach  łowieckich  na terenie Powiatu  Pleszewskiego" - stwierdzenie nieważności  Uchwała Nr 19/1349/2012 Kolegium  RIO w Poznaniu  z dnia 30.10.2012

Uchwała Nr XX/116/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie  przyjęcia do realizacji  zadania pod nazwą "Na Przeciw Przemocy"

Uchwała Nr XX/117/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie  nadania Statutu  dla Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego w Pleszewie (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wlkp.  z dn. 30.10.2012 r. stwierdzono  nieważność § 3 uchwały - dotyczącego  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp.)

Uchwała Nr XX/118/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany statutu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XX/119/12 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnai 28 września 2012 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Miastu  i Gminie Pleszew w 2013 roku

Uchwała Nr XX/120/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Gminie Dobrzyca w 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie delegowania Radnych do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Uchwała NrXXII/122/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXII/123/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy  Powiatu  Pleszewskiego  z organizacjami   pozarządowymi   oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i wolontariacie na rok 2013”,

Uchwała Nr XXII/124/12 Rady Powiatuw Pleszewie  z dnia 29  listopada 2012 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca w roku 2012,

Uchwała Nr XXII/125/12 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie  Czermin w  roku  2012,

Uchwała Nr XXII/126/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie  udzielenia pomocy  finansowej  Gminie  Gizałki w roku 2012,

Uchwała Nr XXII/127/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29  listopada 2012r. w sprawie udzielenia pomocy  finansowej  Gminie Chocz w roku  2012,

Uchwała Nr XXII/128/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały  nr XX/112/12 Rady Powiatu w  Pleszewie  z dnia  28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  na realizację  projektu pt. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum  im St. Staszica w Pleszewie  przy ul. Poznańskiej  38” w ramach  Inicjatywy Jessica w ramach  Wielkopolskiego   Regionalnego  Programu  Operacyjnego   na lata 2007 – 2013,

Uchwała Nr  XXII/129/12 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przypadających  na realizację  określonych zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej   osób  niepełnosprawnych  w  Powiecie Pleszewskim  w  2012 roku,

Uchwała Nr XXII/130/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej   na 2013 rok,

Uchwała Nr XXIII/133/12 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi Jarocińskiemu w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działki nr 253 i 264/1, obręb Pieruszyce, gmina Czermin,

 Uchwała Nr XXIII/134/12 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 27  grudnia 2012 roku  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2013 roku,

Uchwała Nr XXIII/135/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2012 roku,

Uchwała Nr XXIII/12/2012 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pleszewskiego dla szkół i placówek   niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

Uchwała Nr XXIII/137/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 27  grudnia 2012 roku   w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/112/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu   pt. „Rewitalizacja budynku Liceum i Gimnazjum   im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38” w ramach Inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu   Operacyjnego   na lata 2007 – 2013,

Uchwała Nr XXIII/138/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w prawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Uchwała Nr XXIII/139/12 Rady  Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2013,

 

 

Uchwała Nr XXIII/140/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27  grudnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2013 rok