Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2017

 

Uchwała Nr C/208/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Uchwała Nr C/207/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na lata 2017 - 2019

Uchwała Nr XCIX/206/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Uchwała Nr XCIX/205/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie upoważnienia do realizacji programu regionalnego „Razem Skuteczniej”, składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań, wynikających z realizacji przedmiotowego programu

 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr XCIV/197/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14.02.2017r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim”, oraz do realizacji tych projektów.