Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu pleszewskiego

Od stycznia 2016r. istnieje w Polsce powszechny system nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. To efekt wejścia w życie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Powiecie Pleszewskim funkcjonują 3 punkty doradztwa prawnego, ale ich dyżury są rotacyjnie organizowane w sześciu miejscach: Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach.

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r. Ustawa umożliwiła utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych, osób młodych do 26. lat, seniorów powyżej 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program jest finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielają - na podstawie umów z powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W całym kraju utworzono ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy):
·  młodzież do 26. roku życia,
·  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
·  seniorzy po ukończeniu 65 lat,
·  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
·  kombatanci,
·  weterani,
·  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):
·   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
·   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
·   pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
·   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
·  prawa pracy,
·  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
·  prawa cywilnego,
·  prawa karnego,
·  prawa administracyjnego,
·  prawa ubezpieczeń społecznych,
·  prawa rodzinnego,
·  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie może obejmować (art. 3 ust. 2 ustawy) spraw podatkowych dla przedsiębiorców, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych w Powiecie Pleszewskim

Od początku 2016r. na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonują formalnie trzy punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które prowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pleszewskiego, Burmistrzów Pleszewa, Dobrzycy i Chocza oraz Wójtów Czermina, Gizałek i Gołuchowa punkty dyżurują na zmianę w sześciu miejscach, aby ułatwić kontakt z prawnikiem mieszkańcom poszczególnych gmin. I tak: w Starostwie Powiatowym w Pleszewie punkt prawny jest czynny przez 4 dni w tygodniu, w Gołuchowie przez 3 dni, a w pozostałych gminach po 2 dni w tygodniu. Punkty są czynne w miejscach i terminach wskazanych w planie dyżurów, każdorazowo przez 4 godziny dziennie tj. od 8.00 do 12.00.

PLAN DYŻURÓW
BEZPŁATNYCH PUNKTÓW PORAD PRAWNYCH
POWIAT PLESZEWSKI

Ważne!  Dyżurujący prawnicy nie mogą udzielać indywidualnych porad prawnych telefonicznie. Porady prawne udzielane są wyłącznie osobom uprawnionym po ich osobistym stawiennictwie w Punkcie Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Wynika to m.in. z obowiązku weryfikacji osób zainteresowanych pod kątem ustawowych kryteriów uprawniających do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Podane telefony punktów służą jedynie celom organizacyjnym, takim jak: udzielenie ogólnej informacji na temat systemu bezpłatnej pomocy prawnej, sprawdzeniu planu dyżurów lub umówienia się z prawnikiem na wizytę. 

PLESZEW - poniedziałek, środa, czwartek, piątek / 8.00 - 12.00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Informacja tel. (062) 742-96-52, 742-96-16

CZERMIN - wtorek, piątek / 8.00 - 12.00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
63-304 Czermin 1
Informacja tel. (0-62) 741-60-31, 741-75-67, 741-73-23 

GIZAŁKI - wtorek, piątek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gizałkach
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
Informacja tel. (0-62) 741-15-17

GOŁUCHÓW - środa, czwartek, piątek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
Informacja tel. (0-62) 761-70-17

DOBRZYCA - poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy
ul. Koźmińska 10
63-330 Dobrzyca
Informacja tel (0-62) 741-31-76

CHOCZ - środa, czwartek  / 8.00 - 12.00
Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6
63-313 Chocz
Informacja tel. (0-62) 741-53-29, 741-53-30, 741-53-19

 

PRAWNICY NA DYŻURACH
W PUNKTACH BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


I PUNKT

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
- poniedziałek
Radca prawny Krzysztof Tomaszewski
- środa
Radca prawny Agnieszka Skrzydlewska
- czwartek
Radca prawny Michał Okoniewski
- piątek
Adwokat Marcin Sysiak oraz Radca prawny Mirosława Preisler - Chwalisz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1
- wtorek
Radca prawny Małgorzata Sikorska

II PUNKT

Urząd Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska, 63-308 Gizałki
- wtorek
Radca prawny Ireneusz Błaszkiewicz
-
piatek
Radca prawny Michał Okoniewski

Zespół Szkół w Choczu, ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz
- środa
Radca prawny Ireneusz Błaszkiewicz
- czwartek
Radca prawny Michalina Baczyńska - Stefaniak

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, 63-304 Czermin 1
- piątek
Radca prawny Michalina Baczyńska - Stefaniak

III PUNKT

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
- poniedziałek i wtorek
Adwokat Jakub Michalski oraz Adwokat Piotr Majewski

Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
- środa, czwartek i piątek
Adwokat Marcin Sysiak oraz Adwokat Piotr Majewski