Jak załatwić sprawę - Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka wodna:

Pozwolenie wodnoprawne

karta usługi do pobrania 

Wydanie karty wędkarskiej

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania 

Wpis do rejestru sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania 

Wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegu

karta usługi do pobrania

 Geologia:

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

karta usługi do pobrania

Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

karta usługi do pobrania

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

karta usługi do pobrania

 

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej zatwierdzającej złoże kopaliny

karta usługi do pobrania

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

karta usługi do pobrania

 Ochrona środowiska i ochrona przyrody:

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
z której emisja nie wymaga pozwolenia

karta usługi do pobrania

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania 

Zezwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

karta usługi do pobrania

Pozwolenie zintergrowane

karta usługi do pobrania

Zezwolenie na usuniecie drzew z gruntów będących własnością gminy

karta usługi do pobrania

Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów Unii Europejskiej

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania rejestrowanie

wniosek do pobrania wykreślenie z rejestru

Odpady:

Zezwolenie na zbieranie odpadów

karta usługi do pobrania

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

karta usługi do pobrania

Zezwolenie na transport odpadów

karta usługi do pobrania 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

karta usługi do pobrania

Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych
z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 


karta usługi do pobrania

 

Leśnictwo i łowiectwo:

Zmiana lasu na użytek rolny

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania 

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu

karta usługi do pobrania

wniosek do pobrania 

Dotacja na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia

karta usługi do pobrania

Dotacja na pokrycie kosztów odnowienia  lub przebudowy drzewostanu

karta usługi do pobrania 

Zezwolenie na czasowe przetrzymywanie zwierzyny

karta usługi do pobrania