Oświadczenia majątkowe za 2009 r.

Starosta Pleszewski  - Michał Karalus  
Wicestarosta Pleszewski - Dorota Czaplicka
Sekretarz Powiatu - Bogusława Prażucha
Skarbnik Powiatu  - Mariusz Gramala

 Członkowie Zarządu Powiatu

Marian Walczak
Henryk Woldański
Radomir Zdunek

Radni Powiatu w  Pleszewie

Mirosław Kuberka 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty

Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa - Aneta Lisek  - Góreczna
Naczelnik Wydz. Komunikacji - Renata Garsztka
z-ca Naczelnika Wydz. Komunikacji  - Jacek Dolata
Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  - Marcin Sitnicki
Naczelnik Wydz. Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Robert Łoza
Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich  - Marek Klimek

Kierownicy jednostek organizacyjnych  powiatu

 
Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie - Grażyna Borkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie  - Iwona Kałużna
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie - Marek Szczepański
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie - Elżbieta Kwiatek 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w  Pleszewie -  Danuta Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Pleszewie -  Grażyna Kaczmarek
Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego -  Agnieszka Pachciarz 
p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie  - Jerzy Wiśniewski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Pleszewie  - Grzegorz Grygiel
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie  -  Michał Załustowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Pleszewie - Leszek Bierła
z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w  Pleszewie - Anna Kuberka Osuch
Kierownik Działu Ewidencji, Informacji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Pleszewie - Maria Militowska
Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych w Pleszew - Halina Meller 
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej w  Pleszewie - Katarzyna Zawieja
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w  Pleszewie - Lilla Renata Deleszkiewicz
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i ODN w Pleszewie - Roman Paruszewski