Wydział Architektury i Budownictwa


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Czas pracy wydziału:
poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Struktura wydziału:

Naczelnik Wydziału - Aneta Lisek
tel. 0-62 742 96 30, budynek B, biuro nr 15,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paulina Wieczorek - inspektor, wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych
obsługa administracyjna: miasto Pleszew, gm. Czermin
tel. 0-62 742 96 61, budynek B, biuro nr 13,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beata Suty - inspektor, wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych
obsługa administracyjna: gm. Gołuchów, gm. Chocz 
tel. 0-62 742 96 31, budynek B, biuro nr 16,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dagmara Michalska - inspektor, wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych
obsługa administracyjna: gm.Gizałki, miejscowość Kościelna Wieś
tel. 0-62 742 96 36, budynek B, biuro nr 14,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Zofia Michalska - inspektor, wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych
obsługa administracyjna: gm. Dobrzyca
tel. 0-62 742 96 36, budynek B, biuro nr 14,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marzena Bartosik - inspektor, wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych
obsługa administracyjna: gm.Pleszew,
tel. 0-62 742 96 31, budynek B, biuro nr 16,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zadania wydziału:
1. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
3. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
4. wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
5. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
6. realizowanie zadań w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, a także zadań określonych przepisami o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
7. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zgodności rozwiązań architektoniczno- budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
8. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,
9. rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
10. rozpatrywanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
11. rozpatrywanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
12. rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
13. wydawanie na wniosek dzienników budowy (rozbiórki, montażu),
14. wydawanie zaświadczeń w sprawach: pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń
15. budowy lub robót budowlanych, spełnienia wymagań samodzielności lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali, potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
16. przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
17. przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
18. przekazywanie informacji podatkowej do burmistrzów i wójtów gmin,
19. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.


Rejestry prowadzone przez wydział :
rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę
rejestr wniosków o pozwolenie na realizację inwestycji drogowych
rejestr zgłoszeń budowy i robót budowlanych
rejestr wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
rejestr wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali
rejestr wniosków o wydanie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego
rejestr wniosków o przeniesienie pozwolenia na rzecz innego podmiotu
rejestr wniosków o wydanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości