Biuro Rady

BIURO RADY

Czas pracy biura :

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Struktura biura:

Kierownik biura - tel. /62/ 74 29 649, budynek A, biuro nr 108,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inspektor - tel. /62/ 74 29 649, budynek A, biuro nr 108,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zadania biura:


1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Radyi Komisji,

2. koordynowanie przygotowywania projektów uchwał Rady,

3.przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i posiedzenia Komisji,4.protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

5. przekazywanie do realizacji wniosków Komisji i interpelacji Radnych naczelnikom wydziałów,

6.przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

7. udzielenie pomocy Radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

8.udostępnianie dokumentów w ramach realizacji zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady i jej Komisji,

9.przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Powiatu,

10.prowadzenie i rejestracja bieżącej i okolicznościowej korespondencji Przewodniczącego Rady Powiatu i Radnych,

11.przygotowywanie spotkań z udziałem Przewodniczącego Rady Powiatu i Radnych,

12.organizowanie spotkań i pomoc przy współpracy Przewodniczącego Rady Powiatu ze środkami masowego przekazu w ramach kompetencji

Przewodniczącego Rady Powiatu,

13.prowadzenie obsługi reprezentacyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych,

14.prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych radnych,

15.przygotowywanie list wypłat diet Radnych.

 

Rejestry prowadzone przez biuro : 

-uchwał Rady,

- wniosków i opinii Komisji,

- interpelacji i wniosków Radnych.