Materiały pod obrady Rady (aktualne)

Materiały pod obrady Rady:

 

XXVIII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 07.08.2017 r.

Zaproszenie

Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym

Projekt uchwały  w sprawie:

a) zmiany  budżetu  Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok,

b) zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok,

c) uchylenia uchwały Nr XXVI/201/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2017 r.  w sprawie: udzielenia pomocy  finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych   wojewódzkich, powiatowych i miejskich   podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające  wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji  Medycznej oraz stworzenie sieci  wymiany danych między  podmiotami   leczniczymi   samorządu   województwa”.

XXVII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 20.06.2017r.

 1. zaproszenie

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym   oraz sprawozdanie z wykonania  uchwal Rady

3.Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu   pomocy  społecznej  w 2016 roku.

4.Projektu uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2016 rok,

c) zmiany  budżetu  Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok,

d) zmiany uchwały  w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu  Pleszewskiego, 

e) wyrażenia zgody   na powierzenie  Gminie Dobrzyca  realizacji   zadań  inwetsycyjnych   polegających  na wykonaniu chodników  przy drogach powiatowych  na terenie  Gminy  Dobrzyca,

f) wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia  w sprawie  wspólnej  realizacji   projektu pn. "Program   wczesnego   wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry   wraz z WZW B i C na terenie Aglomeracji  Kalisko - Ostrowskiej".

XXVI sesja Rady Powiatu w dn. 26.05.2017r.

1.Zaproszenie

2.Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

3.Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Pleszewskiego w roku 2016

4.Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim za 2016 rok

5.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2016

6.UCHWAŁA w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

7.UCHWAŁA w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXIV/191/17 z dn. 30 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.